CITY TRANSPORT TIMETABLE:
BELAFUŽA (P. PETRIĆA) CENTRAL BUS STATION: 06:15 LINE: 1
BIBINJE CENTRAL BUS STATION: 07:15 LINE: 10
CRNO CENTRAL BUS STATION: 06:15 LINE: 4
CRVENE KUĆE - ŠC SUPERNOVA CENTRAL BUS STATION: 07:50 LINE: 11
DIKLO - PUNTAMIKA CENTRAL BUS STATION: 05:45 LINE: 8
DRAČEVAC CENTRAL BUS STATION: 06:45 LINE: 1
GAŽENICA (INDUSTRIJSKA ZONA) CENTRAL BUS STATION: 06:45 LINE: 9
GAŽENICA (TRAJEKTNA LUKA) CENTRAL BUS STATION: 05:40 LINE: 9
GRADSKO GROBLJE CENTRAL BUS STATION: 07:40 LINE: 8
NOVO NASELJE BOKANJAC CENTRAL BUS STATION: 05:45 LINE: 7
POLUOTOK (CENTAR) CENTRAL BUS STATION: 06:45 LINE: 2,4
ŠC SUPERNOVA CENTRAL BUS STATION: 07:50 LINE: 11
STANOVI - B.BRIG - VUKOVARSKA - PLOVANIJA CENTRAL BUS STATION: 05:45 LINE: 3

DAY

00
.

MONTH

00
.

YEAR

0000

HOURS

00
:

MINUTES

00
:

SECONDS

00

Zaštita osobnih podataka

 • .
 • IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

  Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

  Liburnija d.o.o. postupati će s osobnim podacima sukladno odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

  Ova Izjava odnosi se na prikupljanje, obradu i čuvanje podataka u našim poslovnim prostorima.

  Ova Izjava opisuje kako postupamo s vašim osobnim podacima i u koje svrhe, kao i prava povezana s vašim podacima.

  Za obradu podataka odgovorna je Liburnija d.o.o.

  Službenik za zaštitu osobih podataka dostupan je putem e-maila: liburnija-zadar@liburni.tcloud.hr, telefona: 023/343-700 ili na adresu : Liburnija d.o.o., Službeniku za zaštitu osobnih podataka, Ante Starčevića 1, 23000 Zadar.

  Vaše osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo od strane naših ugovornih partenera koriste se isključivo u skladu s ovom Izjavom odnosno Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

  Prikupljamo, obrađujemo i čuvamo osobne podatke:

  • Zaposlenika;
  • Članova tijela Trgovačkog društva;
  • Vanjskih suradnika;
  • Poslovnih klijenata;
  • Ugovornih korisnika;
  • Korisnika naših usluga

  Ne prikupljamo i ne obrađujemo u bilo kakve svrhe posebne kategorije osobnih podataka ili osjetljive osobne podatke.

  Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu.

  Osobne podatke ćemo prikupljati, obrađivati i čuvati ukoliko:

  • imamo pravnu obvezu;
  • je obrada potrebna zbog realizacije ugovora;
  • postoje pravno utemeljeni razlozi, naši ili trećih strana koji nisu u suprotnosti s interesima zaštite osobnih podataka ili temeljnim pravima i slobodama;
  • odgovaramo na vaše upite, prijedloge i pritužbe.
  • imamo vašu privolu.

  Upravljanje privolama

  Privola znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojom on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

  Privola vrijedi do opoziva, a može se povući u svakom trenutku što ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njenog povlačenja.

  Promjenu privole upućujete Službeniku za zaštitu osobnih podataka putem ranije spomenutih načina.

  Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka:

  Vaše ćemo podatke čuvati u okviru naše tvrtke i naših povjerljivih trećih osoba, osim u slučajevima gdje je otkrivanje zakonom propisano, npr. državnim tijelima i agencijama za provedbu zakona.

  Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi.

  Mjere zaštite osobnih podataka:

  Liburnija d.o.o. provodi odgovarajuće administrativne, tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka kako bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe o zaštiti podataka i zaštitila prava osoba od kojih se podaci prikupljaju.

  Sve informacije čuvane su na sigurnim i kontroliranim poslužiteljima. Naši zaposlenici educirani su po pitanju zaštite osobnih podataka i procedura te dopuštamo samo ovlaštenim zaposlenicima pristup osobnim podacima.

  Ne vršimo prijenos osobnih podataka u treće zemlje.

  Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem naše Internet stranice imaju vlastite izjave o privatnosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima te Liburnija d.o.o. nije odgovorna za način i uvjete prikupljanja i obrade od strane trećih osoba.

  Vaša prava:

  U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka vaša prava su sljedeća:

  • Pravo na pristup podacima

  koji se na vas odnose (ako se takvi osobni podaci obrađuju) i pravo na informaciju o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima osobnih podataka (ako ih ima), vremenu čuvanja, pravu na ispravak i podnošenju prigovora.

  • Pravo na ispravak

  Svaki ispitanik čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti ispravak ili dopunu podataka.

  • Pravo na brisanje

  Svaki ispitanik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u slučaju;

  - kada više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni,
  - ulaganja prigovora, a ne postoji jači legitimni razlog za obradu,
  - nezakonite obrade podataka i
  - povlačenja privole,

  u kojem će se slučaju podaci bez odgađanja brisati, osim ako su podaci nužni za svrhu koju su prikupljni, ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima.

  • Pravo na ograničenje obrade

  Ograničenje obrade osobnih podatka odnosi se na slučajeve osporavanja točnosti podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti istih, zatim ako je obrada bila protupravna te se umjesto brisanja traži ograničenje korištenja podacima, zatim ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva i ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije podataka.

  • Pravo na prenosivost podataka

  Svaki ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Liburniji d.o.o. i prenijeti ih drugom voditelju obrade bez ograničenja.

  • Pravo na prigovor

  Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimnih interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka, ako postoji interes zaštite vaših podataka.

  • Pravo na žalbu

  Ukoliko smatrate da smo prilikom obrade vaših podatka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite putem naprijed navedenih adresa kako bismo uklonili eventualne pogreške.

  Također, imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podatka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar Europske unije.

  Obavijest o izmjenama izjave:

  Liburnija zadržava pravo izmjena ove Izjave radi pravovremenog usklađivanja s promjenama u zakonima i poslovnon praksom tvrtke , kao i povratnim informacijama korisnika. Sve izmjene naše izjave bit će objavljene ovdje kako biste u svakom trenutku bili obaviješteni o zaštiti privatnosti koju nudimo.

  Temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) Uprava trgovačkog društva Liburnija d.o.o. Zadar, Ante Starčevića 1, kao voditelj zbirke osobnih podataka (u nastavku teksta: voditelj zbirke osobnih podataka ) nakon provedenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenicima dana 25. svibnja 2018. godine u Zadru donosi sljedeći

  PRAVILNIK
  o zaštiti osobnih podataka

  Članak 1.

  Ovim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka (u nastavku teksta: Pravilnik) se uređuje zaštita i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka svih fizičkih osoba čije osobne podatke Liburnija d.o.o. uzima i koristi.

  Članak 2.

  Temeljni pojmovi u smislu ovog Pravilnika su:

  • Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu: ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.
  • Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
  • Zbirka osobnih podataka je svaki strukturirani skup osobnih podataka koji je dostupan prema posebnim kriterijima, bilo centraliziranim, decentraliziranim, ili raspršenim na funkcionalnom ili zemljopisnom temelju i bez obzira na to da li je sadržan u računalnim bazama osobnih podataka ili se vodi primjenom drugih tehničkih pomagala ili ručno.
  • Voditelj zbirke osobnih podataka u smislu ovog Pravilnika je pravna osoba koja obavlja nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka svih fizičkih osoba čije osobne podatke uzima i koristi.
  • Treća strana je fizička ili pravna osoba, državno ili drugo tijelo, osim ispitanika, voditelja zbirke osobnih podataka ili izvršitelja obrade osobnih podataka i osoba koje voditelj zbirke ili izvršitelj obrade izravno ovlasti na obradu osobnih podataka.
  • Primatelj je fizička ili pravna osoba, državno ili drugo tijelo kojem se osobni podaci otkrivaju, neovisno o tome je li on ujedno i treća strana ili nije. Međutim, državna tijela koja mogu primati podatke u okviru provođenja istraga ne smatraju se primateljima.
  • Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, državno ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke osobnih podataka.
  • Privola ispitanika je slobodno dano i izričito očitovanje volje ispitanika kojom on izražava svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u određene svrhe,
  • Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

  Članak 3.

  Načela zaštite osobnih podataka:

  • Zakonitost
  • Točnost
  • Svrhovitost
  • Trajnost
  • Sigurnost
  • Transparentnost (prava ispitanika)

  Članak 4.

  Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka od slučajnog gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja ili svake druge zlouporabe osobnih podataka.

  Članak 5.

  Osobni podaci nalaze se i pohranjuju na informatičke medije uporabom metoda koje jamče sigurnost i tajnost tako pohranjenih osobnih podataka.

  Osobni podaci nalaze se i u papirnatom obliku u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka ili izvršenja ugovora.

  Članak 6.

  Obrada osobnih podataka

  Osobni podaci moraju se obrađivati pošteno i zakonito.

  Osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. Daljnja obrada osobnih podataka u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe neće se smatrati nepodudarnom, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere.

  Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha.

  Osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni.

  Osobni podaci moraju se čuvati u obliku koji dopušta identifikaciju ispitanika ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju. Odgovarajuće mjere zaštite za osobne podatke koji se pohranjuju na duže razdoblje za povijesnu, statističku ili znanstvenu uporabu propisuju se posebnim zakonima.

  Za postupanje u skladu s odredbama ovoga članka odgovoran je voditelj zbirke osobnih podataka.

  Članak 7.

  Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo:

  • uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili
  • u slučajevima određenim zakonom, ili
  • u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili
  • u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka

  U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

  Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.

  Članak 8.

  Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku.

  Iznimno, podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se prikupljati i dalje obrađivati uz privolu ispitanika.

  Članak 9.

  Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka voditelj zbirke dužan je informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni, o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na njega odnose, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, te ukoliko se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka i o mogućim posljedicama uskrate davanja podataka. U slučaju obveznog davanja osobnih podataka navodi se i zakonska osnova za obradu osobnih podataka.

  Prije davanja osobnih podataka na korištenje drugim primateljima voditelj zbirke osobnih podataka dužan je o tome informirati ispitanika.

  Članak 10.

  Osobni podaci mogu se koristiti samo u vremenu koje je nužno za ostvarenje određene svrhe, osim ako posebnim zakonom nije određeno duže razdoblje.

  Protekom vremena iz stavka 1. ovoga članka osobni podaci moraju se brisati, ako se posebnim zakonom što drugo ne odredi.

  Osobni podaci koji se čuvaju u statističke svrhe ne smiju omogućiti identifikaciju osobe na koju se osobni podaci odnose.

  Članak 11.

  Voditelj zbirke osobnih podataka ovlašten je osobne podatke dati na korištenje drugim primateljima ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

  Zabranjeno je davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu zakonom ovlašteni.

  Osobni podaci obrađeni u znanstveno-istraživačke i statističke svrhe ne smiju omogućiti identifikaciju osobe na koju se osobni podaci odnose.

  Članak 12.

  Voditelj zbirke osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

  Članak 14.

  Prava ispitanika i zaštita prava

  Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

  • dostaviti potvrdu o tome je li se osobni podaci koji se odnose na ispitanika obrađuju ili ne;
  • dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na ispitanika čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka;
  • omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka, te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na ispitanika te njihovo prepisivanje;
  • dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na ispitanika odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka;
  • dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na ispitanika;
  • dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na ispitanika odnosi.

  Članak 15.

  Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

  Članak 16.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči.

  U Zadru, 25. svibnja 2018.
  Broj: 01-419/18

  Liburnija d.o.o. Zadar
  D i r e k t o r
  Edvin Šimunov, v.r.

  Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči poslodavca dana 17. svibnja 2018. godine, a stupio je na snagu dana 25. svibnja 2018. godine.

  Potvrđuje:
  Liburnija d.o.o. Zadar
  D i r e k t o r
  Edvin Šimunov, v.r.

  Temeljem odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( Narodne novine 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka Uprava trgovačkog društva Liburnija d.o.o. Zadar nakon provedenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenicima dana 21. lipnja 2018. godine u Zadru donosi sljedeći

  PRAVILNIK
  o korištenju sustava videonadzora

  Članak 1.

  Sustav videonadzora u smislu odredbi ovog Pravilnika odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koje obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustave pohrane temeljenih na odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Uredbe EU broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) u odnosu na službene objekte i prostorije Liburnije d.o.o kao voditelja obrade (u daljnjem tekstu: Liburnija).

  Članak 2.

  Ovim Pravilnikom uređuje se:

  • svrha i opseg osobnih podataka koji se prikupljaju videonadzorom;
  • prostori koji su obuhvaćeni videonadzorom;
  • osobe koje imaju pravo pristupa video snimkama;
  • davanje izjave o povjerljivosti;
  • drugi korisnici koji imaju pravo uvida u prikupljene osobne podatke;
  • rok čuvanja video snimki na kojima se nalaze osobni podaci.

  Članak 3.

  Sustav videonadzora koristi se isključivo u svrhu zaštite i sigurnosti zaposlenika i ostalih osoba koje se nađu u prostorima Liburnije, a osobito radi kontrole ulazaka i izlazaka iz službenih radnih prostorija i ostalih prostora te radi smanjenja izloženosti zaposlenika i ostalih osoba riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.

  Sustav videonadzora koristi se i radi kontrole osoba koja borave ili posjećuju Liburniju te radi eventualnog oštećenja ili otuđenja imovine.

  Članak 4.

  Sadržaji snimki iz sustava videonadzora Liburnije predstavljaju osobne podatke u smislu Zakona i Uredbe budući su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu: ispitanik).

  Članak 5.

  Osobni podaci iz sustava videonadzora moraju se obrađivati zakonito, a mogu se prikupljati samo u svrhu iz članka 4. ovog Pravilnika koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom putem videonadzora.

  Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje određene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla određena svrha.

  Članak 6.

  Liburnija je obvezna označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina oko objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

  Obavijest iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odrebi članka 13. Uredbe, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pruža informacija da je prostor pod videonadzorom te podaci o voditelju obrade i kontakt podaci putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

  Članak 7.

  Sustav videonadzora čini ukupno šesnaest (16) uređaja (kamera) kojima se nadziru sljedeći prostori:

  Autobusni kolodvor

  • vanjska panorama : 1 kamera;
  • prodaja karata : 1 kamera;
  • čekaonica (ulaz/izlaz) : 2 kamere;
  • javni wc (ulaz/izlaz) : 1 kamera;
  • peroni (međugradski i prigradski): 2 kamere;
  • taxi stajališta: 1 kamera

  Servisna radionica

  • parkirni prostor radionice: 3 kamere;
  • praonica autobusa: 2 kamere;
  • pumpna stanica: 1 kamera
  • prostor radionice: 2 kamere

  Sustav videonadzora aktivan je 24 sata dnevno svih sedam dana u tjednu.

  Članak 8.

  Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem sustava videonadzora imaju:

  • voditelj Autobusnog kolodvora;
  • voditelj kontrole prihoda;
  • voditelj Tehničkog odjela;
  • referent nabave

  Osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smiju koristiti snimke iz sustava videonadzora suprotno svrsi utvrđenoj u članku 4. ovog Pravilnika.

  Članak 9.

  Sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.

  Pristup podacima osim osoba navedenih u članku 9. ovoga Pravilnika imaju i nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga, kao što su inspekcijske službe, državno odvjetništvo, policija i ostale osobe koje po posebnim propisima imaju ovlasti provođenja nadzora opće sigurnosti i zaštite na radu.

  Članak 10.

  Osobe iz članka 9. ovog Pravilnika koje imaju pravo pristupa video snimkama iz sustava videonadzora daju izjavu o povjerljivosti u kojoj se obvezuju da će sve osobne podatke koje saznaju iz snimki čuvati kao poslovnu tajnu za vrijeme i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca.

  Članak 11.

  Snimljeni podaci čuvaju se najviše petnaest dana od dana nastanka, a nakon navedenog roka snimke se trajno brišu.

  Iznimno od stavka 1. ovoga članka, snimljeni podaci ne brišu se ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

  Snimljeni podaci ne pohranjuju se na rezervnu kopiju (tzv. back up) osim u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka.

  Članak 12.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči poslodavca.

  U Zadru, 21. lipnja 2018.
  Broj: 01-559/18

  Liburnija d.o.o. Zadar
  D i r e k t o r
  Edvin Šimunov, v.r.

  Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči 13. lipnja 2018. godine, a stupio je na snagu dana 21. lipnja 2018. godine.

Contacts

 • INFO PHONE:

  International traffic: +385 23 316 915Central Bus Station Zadar: 060 305 305Central Bus Station Biograd: 060 350 350

 • TRANSPORT DEPT. fax +385 (023) 302-594 cell +385 (098) 320-167
 • TECHNICAL DEPT. tel +385 (023) 343-711 tel +385 (023) 343-712
 • MANAGEMENT tel +385 (023) 343-700 fax +385 (023) 343-730