GRADSKI RED VOŽNJE:
BELAFUŽA (P. PETRIĆA) KOLODVOR: 06:15 LINIJA: 1
BIBINJE KOLODVOR: 07:15 LINIJA: 10
CRNO KOLODVOR: 06:15 LINIJA: 4
CRVENE KUĆE - ŠC SUPERNOVA KOLODVOR: 07:50 LINIJA: 11
DIKLO - PUNTAMIKA KOLODVOR: 05:45 LINIJA: 8
DRAČEVAC KOLODVOR: 06:45 LINIJA: 1
GAŽENICA (INDUSTRIJSKA ZONA) KOLODVOR: 06:45 LINIJA: 9
GAŽENICA (TRAJEKTNA LUKA) KOLODVOR: 05:40 LINIJA: 9
GRADSKO GROBLJE KOLODVOR: 07:40 LINIJA: 8
NOVO NASELJE BOKANJAC KOLODVOR: 05:45 LINIJA: 7
POLUOTOK (CENTAR) KOLODVOR: 06:45 LINIJA: 2,4
ŠC SUPERNOVA KOLODVOR: 07:50 LINIJA: 11
STANOVI - B.BRIG - VUKOVARSKA - PLOVANIJA KOLODVOR: 05:45 LINIJA: 3

DAN

00
.

MJESEC

00
.

GODINA

0000

SATI

00
:

MINUTE

00
:

SEKUNDE

00

O nama

 • .
 • Liburnija d.o.o. Zadar je sljednik Komunalne radne organizacije (KRO) "Liburnija" registrirane kod Trgovačkog suda u Splitu 10.01.1985. godine, a na temelju Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima formira se kao društvo s ograničenom odgovornošću 10. rujna 1996. godine.

  Djelatnosti poduzeća su:
  • prijevoz putnika u lokalnom i županijskom prometu;
  • održavanje i popravak motornih vozila;
  • tehničko ispitivanje i analiza;
  • usluge autobusnog kolodvora: prihvat i otprema putnika i vozila, prodaja putnih karata, davanje informacija o kretanju autobusa, prihvat i čuvanje prtljage;
  • organiziranje i provođenje turističkih putovanja u zemlji i inozemstvu.

  Većinski vlasnik Liburnije d.o.o. je Grad Zadar (58,83%), a ostalo su općine: Bibinje, Kali, Grad Nin, Općina Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir i Zemunik Donji.

  Nadzorni odbor Društva čini pet članova, a upravu Društva direktor koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno.Broj stalno zaposlenih kreće se oko 250.

  Obavljanje poslova i radnih zadataka organizirano je u četiri organizacijske jedinice i to:
  • Opći, pravni i kadrovski odjel
  • Financijsko-računovodstveni odjel
  • Operativno-prometni odjel
  • Tehnički odjel.

  Teži se tome da Grad Zadar po modelu europskih gradova preuzme obvezu financiranja obnove i razvoja sustava javnog prijevoza putnika, te sufinanciranje troškova prijevoza kako bi se populariziralo korištenje javnoga prijevoza.

  Opći uvjeti obavljanja kolodvorske djelatnosti

  Opće odredbe

  Članak 1.
  Utvrđuju se Opći uvjeti obavljanja kolodvorske djelatnosti na autobusnim kolodvorima u Zadru i Biogradu na moru koji su u vlasništvu Liburnije d.o.o. i na kojima Liburnija d.o.o. pruža kolodvorske usluge.

  Članak 2.
  Usluge autobusnih kolodvora dostupne su svim korisnicima pod jednakim uvjetima bez diskriminacije u skladu s utvrđenom kategorijom pojedinog autobusnog kolodvora (autobusni kolodvor u Zadru – B kategorija, autobusni kolodvor u Biogradu na moru – D kategorija).

  Kolodvorske usluge

  Članak 3.
  Usluge koje pružaju autobusni kolodvori iz članka 1. ovisno o kategorizaciji pojedinog autobusnog kolodvora su:

  • 1.Pristajanje i otprema autobusa i putnika
  • 2.Korištenje parkirališta za parkiranje autobusa
  • 3.Prodaja voznih karata
  • 4.Kolodvorske usluge (informacije, prometna služba, korištenje prostora, čekaonica, održavanje, rasvjeta, čišćenje i pranje).
  • 5.Rezervacija i čuvanje mjesta u autobusu
  • 6.Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte
  • 7.Pohrana i čuvanje prtljage, pisama i paketa
  • 8.Upotreba sanitarnog čvora
  • 9.Upotreba telefona i razglasnih uređaja
  • 10.Parkiranje osobnih automobila na posebno označenom mjestu

  Usluge iz stavka 1. ovih Općih uvjeta koje se odnose na pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost prijevoza putnika Liburnija d.o.o. pružati će temeljem Ugovora o pružanju kolodvorskih usluga i ovih Općih uvjeta.

  Navedene usluge naplaćuju se korisnicima prema važećem Cjeniku usluga autobusnih kolodvora ovjerenim od strane Hrvatske gospodarske komore, Središnjice Zagreb, a ovisno o kategorizaciji pojedinog autobusnog kolodvora.

  Usluge prijevoznicima

  Članak 4.
  Prijevoznici koriste usluge autobusnih kolodvora u vlasništvu Liburnije d.o.o. u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine broj: 82/13), ovim Općim uvjetima, te Ugovorom o pružanju kolodvorskih usluga.

  Članak 5.
  Pravo korištenja usluga autobusnih kolodvora prijevoznik stječe nakon sklopljenog Ugovora kojim se uređuju međusobni odnosi ugovornih strana.

  Po prestanku Ugovora iz prethodnog stavka prestaje i pravo korištenja usluga autobusnih kolodvora u vlasništvu Liburnije d.o.o.

  Pravo korištenja usluga autobusnih kolodvora Liburnije d.o.o. prestaje i u slučaju ukoliko prijevoznik ne podmiruje uredno svoje obveze prema Liburniji d.o.o.

  Članak 6.
  Liburnija d.o.o. će svim prijevoznicima u javnom linijskom prijevozu pružati usluge prihvata i otpreme autobusa prema izdanim dozvolama i u skladu s ovim Općim uvjetima, te prihvat i otpremu autobusa u posebnom linijskom, povremenom i naizmjeničnom prijevozu pružat će prijevoznicima u skladu s raspoloživim brojem perona.

  Članak 7.
  Prije početka korištenja usluga autobusnikh kolodvora prijevoznik je dužan dostaviti Liburniji d.o.o. dozvole za linije na kojima koristi pojedini autobusni kolodvor, vozne redove, Cjenik s uvjetima prijevoza putnika, kao i sve vrste voznih karata za prijevoz putnika, te najkasnije 7 (sedam) dana ranije prijaviti svaku promjenu vezanu za prometovanje linija prijevoznika, vozne redove, dozvole i Cjenik.

  Liburnija d.o.o. se obvezuje na vidno mjesto istaknuti dolaske i polaske prijevoznika, te se obvezuje vozne karte iz prethodnog stavka prodavati u skladu s Cjenikom i pisanim uputama prijevoznika.

  Članak 8.
  Liburnija d.o.o. se obvezuje u skladu sa svojim mogućnostima osigurati potrebne kapacitete za prihvat putnika na linijama prijevoznika, dovoljan broj dolaznih i odlaznih perona za potrebe prijevoznika sukladno dolaznim i odlaznim vremenima unutar voznih redova za koje prijevoznik ima dozvolu.

  Isto tako, Liburnija d.o.o. se obvezuje osigurati prihvat povećanog broja autobusa po pojedinoj liniji prema svojim mogućnostima ukoliko je prijevoznik najavio potrebu za dodatnim kapacitetima.

  Članak 9.
  Prijevoznici su dužni koristiti usluge autobusnih kolodvora Liburnije d.o.o. u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i Ugovora o pružanju kolodvorskih usluga vodeći računa da ne oštećuju ili onečišćuju prostor ili okoliš istih, ne ometaju obavljanje djelatnosti autobusnih kolodvora ili druge prijevoznike koji koriste usluge navedenih autobusnih kolodvora, a u slučaju nastanka štete uslijed ponašanja koje nije u skladu s ranije navedenim, istu nadoknaditi Liburniji d.o.o.

  Članak 10.
  Prijevoznik je dužan Liburniji d.o.o pravovremeno prijaviti svaki dolazak i polazak autobusa s autobusnih kolodvora odnosno svako otkazivanje polaska ili odlaska.

  Članak 11.
  Liburnija d.o.o. može na zahtjev putnika vratiti novac za voznu kartu prijevoznika prodanu na prodajnim mjestima Liburnije d.o.o. u skladu s Općim uvjetima obavljanja prijevoza pojedinog prijevoznika i pri tome naplatiti putniku proviziju od 10% cijene vozne karte.

  Članak 12.
  U javnom linijskom prijevozu u slučaju sklopljenog Ugovora o prodaji voznih karata autobusni kolodvori će svakom putniku uz voznu kartu naplatiti kolodvorsku uslugu i rezervaciju (obilježavanje) mjesta prema važećem Cjeniku pojedinog autobusnog kolodvora.

  Prometno osoblje Liburnije d.o.o. ima pravo svakodnevno u autobusu prijevoznika obavljati kontrolu voznih karata putnika koju je posada autobusa dužna dozvoliti, te potpisati kontrolni zapisnik. Ukoliko posada prijevoznika ne dozvoli kontrolu u autobusu, prometno osoblje će sačiniti službenu zabilješku, te će se smatrati da je uredno potpisan zapisnik od strane prijevoznika i da se isti slaže s njegovim sadržajem.

  Ukoliko prometno osoblje Liburnije d.o.o. kontrolom iz prethodnog stavka utvrdi da se u autobusu nalaze putnici bez vozne karte ima pravo i dužnost uputiti putnika kupiti voznu kartu na blagajnama autobusnih kolodvora.

  Smatra se da putnik ima voznu kartu ukoliko je kupljena na blagajni autobusnih kolodvora.

  Ukoliko je vozna karta kupljena na drugom organiziranom prodajnom mjestu za istu se plaća kolodvorska usluga.

  Putnik može raspolagati drugom odgovarajućom ispravom umjesto vozne karte uz uvjet plaćene kolodvorske usluge.

  Ukoliko je putnik voznu kartu kupio na drugom organiziranom prodajnom mjestu bez naplaćene kolodvorske usluge prometno osoblje Liburnije d.o.o. ima pravo i dužnost uputiti putnika platiti kolodvorsku uslugu na blagajnama autobusnih kolodvora.

  Prijevoznik koji ima vlastitu prodaju voznih karata obvezuje se zaračunavati kolodvorsku uslugu i naplatiti je prema važećem Cjeniku pojedinog autobusnog kolodvora, te do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec doznačiti Liburniji d.o.o. iznos koji odgovara broju prodanih voznih karata.

  Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta prijevoznik daje suglasnost Liburniji d.o.o. obračunati nenaplaćenu kolodvorsku uslugu od prodanih voznih karata utvrđenu kontrolnim zapisnikom.

  Članak 13.
  U slučajevima kada ista linija ima više prijevoznika Liburnija d.o.o. se obvezuje prodavati vozne karte prijevoznika čiji je polazak registriran kao raniji, osim u slučajevima kada putnik ima želju putovati autobusom drugog prijevoznika.

  Članak 14.
  Obračun i plaćanje kolodvorskih usluga obavlja se u skladu s uvjetima utvrđenim Ugovorom o pružanju kolodvorskih usluga između Liburnije d.o.o. i prijevoznika.

  Usluge ostalim korisnicima

  Članak 15.
  Usluge ostalim korisnicima autobusnih kolodvora Liburnije d.o.o. obavljaju se temeljem ovih Općih uvjeta, a naplaćuju se odmah po izvršenoj usluzi prema važećem Cjeniku usluga autobusnih kolodvora, a sukladno kategoriji pojedinog kolodvora.

  Prijelazne i završne odredbe

  Članak 16.
  Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se nakon proteka roka od osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Liburnije d.o.o.

  Članak 17.
  Suprotnost neke od odredbi ovih Općih uvjeta s prisilnom odredbom sada važećeg ili naknadno donesenog zakona ili drugog propisa, ne utječe na valjanost ovih Općih uvjeta u cijelosti, već će se umjesto odredbe suprotne zakonu ili drugom propisu neposredno primjeniti odgovarajući zakon ili drugi propis.

  Broj: 01-1150/16

  LIBURNIJA d.o.o. Zadar
  UPRAVA
  Direktor
  Edvin Šimunov, dipl.iur., v.r.

  Opći uvjeti obavljanja kolodvorske djelatnosti objavljen je na oglasnoj ploči poslodavca dana 16. prosinca 2016. godine, a stupio je na snagu dana 24. prosinca 2016. godine.

  LIBURNIJA, usluge prijevoza putnika u javnom prometu d.o.o.
  Ante Starčevića 1, Zadar

  Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru
  MBS: 060035124
  Temeljni kapital: 22.810.800,00 kuna, uplaćen u cijelosti
  Direktor: Edvin Šimunov

  Naziv banke i sjedište: Raiffeisenbank Austria d.d., Poslovnica Zadar
  IBAN: HR8224840081100419156

Kontakti

 • INFO TELEFON:

  Autobusni kolodvor Zadar: 060 305 305Autobusni kolodvor Biograd: 060 350 350Međunarodni promet: +385 23 316 915

 • PROMETNI ODJEL fax +385 (023) 302-594 mob. +385 (098) 320-167
 • TEHNIČKI ODJEL tel. +385 (023) 343-711 tel. +385 (023) 343-712
 • UPRAVA tel. +385 (023) 343-700 fax +385 (023) 343-730
JAVNA NABAVA